ក្នុងជីវិត​សិក្សា​ទទួលភាពបរាជ័យបីដងស្មើរបីឆ្នាំ​ ក្រោកឈរបង្ហូរទឹក​ភ្នែក ហើយសរសេរពាក្យ​ថា ខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យខាំមាត់ហើយញញឹមទៅកាន់ភាពបរាជ័យ ខ្ញុំមិន​ចុះចាញ់អ្នកទេ។ព្រោះដើម្បីអនាគតខ្ញុំ​ គ្រួសារ ព្រមទាំងជាតិ។